Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Všeobecne záväzné nariadenia

Rok 2023

VZN č.1/2023 – poplatkoch za požičanie náradia

VZN č.2/2023 – o určení výšky finančných nákladov na nákup potravín

VZN č. 3/2023 – o miestnych poplatkoch

VZN č.4/2023 – stočné

VZN č.5/2023 – o miestnych daniach

VZN č. 6/2023 – cintorínsky poriadok – doplnenie

 

Rok 2022

VZN č.1/2022 – o miestnych poplatkoch pre rok 2022

VZN č.2/2022 – miestne referendum

VZN č. 3/2022 – cintorínsky poriadok – doplnenie

VZN č.4/2022 – o miestnych daniach

VZN č.5/2022 – stočné

VZN č.6/2022 – o určení výšky finančných nákladov na nákup potravín

VZN č.7/2022 – o miestnych poplatkoch

VZN č.8/2022 – o poplatkoch za požičanie náradia

VZN č.10/2022 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, CVČ

 

Rok 2021

VZN č.1/2021 – o miestnych poplatkoch pre rok 2021

VZN č.2/2021 – poplatky za požičanie náradia

VZN č.3/2021 – územný plán obce

VZN č.4/2021 – školské poplatky

Rok 2020

VZN č.1/2020 – o miestnych daniach na rok 2020

VZN č.2/2020 – o úprave vývozu komunálneho odpadu

VZN č.3/2020 – o poplatkoch za požičanie náradia

VZN č.4/2020 – o čase výstavby, údržby zelene a manipulácie s drevom

Rok 2019

VZN č.1/2019 – školské poplatky

VZN č.2/2019 – o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2020

Rok 2018

VZN č.1/2018 – o miestnych daniach na rok 2019

VZN č.2/2018 – o miestnych poplatkoch na území obce Hertník

Rok 2017

 VZN č.1/2017 – školské poplatky

 VZN č.2/2017 – o miestnych daniach na rok 2018

Rok 2016

 VZN č.1/2016 – o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom

 VZN č.2/2016 – o vydaní Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu obce Hertník

 VZN č.3/2016 – o miestnych daniach na rok 2017

 VZN č.4/2016 – o miestnych poplatkoch na území obce Hertník

Rok 2015

 VZN č.1/2015 – o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hertník

 VZN č.2/2015 – miestne poplatky

 VZN č.3/2015 – o vylepovaní volebných plagátov

 VZN č.4/2015 – zápis detí do I.ročníka

Rok 2014

 VZN č.1/2014 – zápis detí do I. ročníka ZŠ v Hertníku pre školský rok 2014_2015

 VZN č.2/2014 – o miestnych daniach na rok 2015

Rok 2013

 VZN č.1/2013 o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Hertník

 VZN č.2/2013 – Územný plán obce Hertník

 VZN č.3/2013 o udržiavaní verejného poriadku

Rok 2012

 VZN č.1/2012 zo dňa 18. 5. 2012 poskytovanie dotácií

 Prílohy k VZN č.1/2012 poskytovanie dotácií

 VZN č.2/2012 prevádzkový poriadok pohrebiska Hertník

 VZN č.3/2012 – Miestne poplatky

 VZN č.4/2012 – Miestne dane a poplatky TKO

Rok 2011

 VZN zo dňa 14. 07. 2011 – školské poplatky

Rok 2009

 VZN zo dňa 15. 12. 2009