Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

DHZ

História hasičstva v Európe a na území Slovenska

            Prvé zmienky o organizovaných jednotkách určených na hasenie požiarov pochádzajú až z dôb Starovekého Ríma. Vtedy boli zriaďované za mestom stanice s posádkou až 500 otrokov nazývané prefectures urbi, ktoré zasahovali pri požiaroch mesta. Požiare boli v tých časoch veľmi časté, keďže množstvo patricijov zarábalo na tom, že sa stavalo rýchlo a lacno. Domy mali obyčajne drevené stropy, podlahy a nábytok, a boli až 5 poschodí vysoké. Hasilo sa vtedy len vodou čerpanou z fontán, studní, riek a tlmičmi, ktorými sa oheň utláčal. Okrem hasenia požiarov vykonávala „prefektúra“ aj osvetovú činnosť, ktorá spočívala v zabezpečení obydlí proti vzniku požiarov a zasahovala ako dnešná polícia pri hromadných vzburách a zločinoch. Po zániku Starovekého Ríma bola organizovaná hasičská činnosť zabudnutá a prešla do povinnosti všetkých občanov mesta. Mestá si samostatne upravovali nariadenia na ochranu pred požiarmi. Vo väčšine miest museli majitelia domov, okrem samotnej likvidácie požiaru, mať povinne vo výbave domu aj vedro a rebríky.

            Hasičské zbory, avšak len dobrovoľné alebo obecné, sa v Uhorsku začali zakladať až v 18. storočí. Nadväzovali tým na zákony cisára Jozefa II., ktorý roku 1788 vydal prvý požiarny poriadok. V roku 1888 bolo dané do platnosti nariadenie, podľa ktorého mali byť v každej obci s vyše 50 usadlosťami zriadené hasičské zbrojnice. Najstarším hasičským zborom z tých čias je Dobrovoľný hasičský zbor Bratislavy založený roku 1867.

            Po vzniku Československej republiky roku 1918 bol založený Zväz dobrovoľného hasičstva Československa. Dobrovoľné hasičské zbory na území Slovenska zastrešovala Slovenská zemská hasičská jednota, založená roku 1922 v Trenčíne. Tá združovala roku 1939 až 3 221 dobrovoľných hasičských zborov s 65 471 členmi. Profesionálne zbory boli vo vtedajších časoch zriedkavé a boli zriadené len v niektorých veľkých mestách, častejšie sa vyskytovali dobrovoľné a obecné resp. mestské hasičské jednotky.

            Prvý zákon, ktorý podriadil hasičské zbory pod kompetenciu ministerstva vnútra, bol zákon č. 62/1950 Zb. o ochrane pred požiarmi a inými živelnými pohromami, prijatý v novom povojnovom Československu. Ten nariaďoval zriadenie profesionálnych, mestských a závodných hasičských útvarov v mestách s vyše 50 000 obyvateľmi a na miestach podľa rozhodnutia národného výboru. Neskôr bola zriadená Ústredná správa štátneho požiarneho dozoru v Prahe, ktorá zodpovedala za protipožiarnu bezpečnosť v štáte a Československý zväz požiarnej ochrany združujúci dobrovoľné hasičské jednotky.

Po rozdelení Československa na Slovenskú a Českú republiku došlo k reorganizácii hasičstva. Uzákonený bol Hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky pod ktorý patria všetky profesionálne hasičské zbory na území SR. Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky zastrešujúca dobrovoľné, mestské a obecné hasičské zbory. Okrem toho boli v mnohých firmách a dopravných spoločnostiach zriadené závodné hasičské zbory a jednotky.

            Na základe zákona č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi  v znení neskorších predpisov a v zmysle Vyhlášky MV SR č. 611/2006 o hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov došlo v posledných rokoch k celoplošnému rozmiestneniu síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky. V zmysle uvedeného boli vytvorené Dobrovoľné hasičské zbory obce (DHZO) a následne zaradené do tohto systému. Podľa stupňa nebezpečenstva katastrálneho územia obce sa môžu DHZO následne každoročne zaradiť do kategórií A1, A, B, C a D, z čoho následne plynú určité výhody ale v prvom rade aj povinnosti pre daný DHZO.

Zdroj: Internet

História Dobrovoľného hasičského zboru Hertník

Na základe organizačnej štruktúry hasičstva v r. 1894 bola v obci zriadená hasičská čata, ktorej velil sudca Štefan Molčan a aj hasičský oddiel na čele so správcom panstva Albertom Knauerom, ktorý mal hodnosť stotníka. Oddiel bol súčasťou XXXI. Kľušovskej stotiny. Z historických skutočností a v náväznosti na historický Požiarny poriadok vydaný v Uhorsku cisárom Jozefom II. a tiež na základe historického nariadenia z roku 1888, ktoré nariadilo usadlostiam s viac ako 50 obyvateľmi zriadiť hasičskú zbrojnicu, sa domnievame, že rok založenia prvej hasičskej čaty v našej obci už v roku 1894 je možné. Tento fakt podporuje aj skutočnosť o prítomnosti vojska v našej obci v miestnom kaštieli, kde podľa rozprávania miestnych pamätníkov bola v minulosti uskladnená hasičská výzbroj, ktorá sa ale nezachovala.

                Historický Dobrovoľný hasičský zbor v obci bol založený v 30. rokoch 20 storočia a mal 120 členov. Veliteľom bol pán Vincent Stodola. Technické vybavenie Dobrovoľného hasičského zboru bolo skromné, no na účely tej doby postačovalo. Inventár tvorila ručná striekačka maďarskej výroby (rok výroby 1905), 8 m savíc, 120 m hadicového vedenia s príslušenstvom. Prví známi funkcionári sú až z r. 1948, kedy na čele zboru bol výbor v zložení: predseda Ján Semanek, podpredseda Jozef Mizla, tajomník Jozef Mikula a pokladník J. Štefančin.

                Z funkcionárov zboru si zasluhujú pozornosť tí, ktorí svoje funkcie vykonávali niekoľko rokov. Predsedom zboru v r. 1964-1972 bol Demeter Kochanik, v r. 1973-1983 Ladislav Fertaľ, následne na dlhšie obdobie p. Jozef Fertaľ a následne z mladšej generácie Marek Zbreha, Miroslav Uhrin. Funkciu predsedu DHZ od r. 2013 do súčasného obdobia zastáva Ing. Richard Rákoš.

                Funkciu veliteľa zastávali: Emil Mizla /1964-1965/, Jozef Lazúr /1966-1967/, Rudolf Kunec /1968-1977/, Milan Hudák /1978-1983/, v ďalších rokoch Rudolf Štefančin, Miroslav Štibľar, Stanislav Micheľ, Miroslav Štefančin, Ľuboslav Geralský, Jozef Bogdan. Aktuálne je veliteľom DHZ od r. 2010 Miroslav Kozaček. Funkčnosť požiarnej techniky zabezpečovali strojníci: Andrej Rančík /1964-1972/, Vincent Kozák /1973-1983/, následne ďalší členovia DHZ a v súčasnosti funkciu strojníka preberá zástupca mladej generácie dobrovoľných hasičov Jozef Mizla.

                Mimoriadne dobre sa darilo kolektívom mladých hasičov, ktoré v r. 1978, 1982, 1985 a 2010 vyhrali okresné kolo a postúpili na krajskú súťaž. Celkom vyhrali  16 krát okresné kolá. Dvakrát reprezentovali okres na Šarišskom pohári. V roku 1988 sa zúčastnili na celoslovenských branných hrách v Tatranskej Lomnici. Rovnako dobre sa darilo hasičkám dorastenkám ako aj ženám v rokoch 2013, 2014 a 2015 kedy pravidelne postupovali na okresné kolá súťaží hasičských družstiev, kde sa umiestňovali do 3. miesta. Najväčšiu zásluhu na úspechoch mladých hasičov v minulosti mál p. Jozef Fertaľ. Od r. 2010 sa mladým hasičom a hasičkám venovali Mgr. Patrik Kapec a Ing. Jakub Demjanič. Od roku 2018 hasičskú mládež vedú Ing. Richard Rákoš, Ing. Katarína Lenártová, Marek Ciglarik, Jozef Ciglarik, Martin Kapec, Marek Kapec, Jakub Tilický.

                DHZ Hertník bol v roku 2004 ocenený vyznamenaním Za mimoriadne zásluhy. Nositeľmi tohto vyznamenania je aj p. Jozef Fertaľ, taktiež bol týmto ocenením vyznamenaný už nebohý p. Vincent Kozák.  Ocenenie Za príkladnú prácu v r. 2012 získal p. Ladislav Fertaľ., následne v r. 2016 Ing. Richard Rákoš, Mgr. Patrik Kapec, Ing. Jakub Demjanič, p. Miroslav Kozaček. Pod vedením súčasného predsedu a výboru DHZ bol Dobrovoľný hasičský zbor Hertník ocenený v r. 2014 a 2015 ako Najlepší Dobrovoľný hasičský zbor v okrsku Podčergovskom a v r. 2018 bol DHZ Hertník historicky prvý krát od svojho založenia ocenený titulom Najlepší Dobrovoľný hasičský zbor v okrese Bardejov.

Od roku 2016 sa DHZ zapája do previerok pripravenosti Dobrovoľných hasičských zborov, ktoré plnia účel protipožiarnych cvičení v rámci celoplošného rozdelenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky.

zdroj: publikácia História a súčasnosť hasičstva v okrese Bardejov

História DHZ Hertník  zoradená chronologicky

Požiare a živelné pohromy v obci pri ktorých zasahovali členovia miestneho Dobrovoľného hasičského zboru:

 • Prvá zmienka o požiari v obci je zo dňa 2. novembra 1679 a to z listu z Makovice(Zborovský Zámok). V liste je uvedené, že Hertník bol vypálený kuruckými vojskami. V tej dobe ešte hasičské oddiely v Uhorsku a teda aj v našej obci neexistovali.
 • 1809 požiar zničil drevenú faru, príčina požiaru je neznáma, na fare prebýval farár Kollartsik
 • 1849 požiar zničil šindľové oplotenie miestneho cintorína. Požiar úmyselne založili prechádzajúce Ruské vojská
 • 1906 sa v spomína požiar, ktorý zachvátil viacero stodôl patriacich ku miestnemu kaštieľu
 • 1961 bol pre občanov Hertníka pamätný. Dňa 25. apríla 1961 v popoludňajších hodinách o 15:45 vypukol požiar neďaleko novej školskej budovy. Požiar vznikol vzplanutím stohu slamy. Silný severný vietor rozšíril oheň na priľahlé budovy a ničil všetko čo mu prišlo do cesty. Od spomínaného stohu slamy sa požiar rozšíril na priľahlé stodoly a následne na obytné domy. Ľahlo popolom 11 obytných domov, učiteľské byty a niekoľko hospodárskych budov aj s hospodárskymi zvieratami. Požiar likvidovali miestni hasiči, no na pomoc prišli aj hasiči zo susedných Fričkoviec s motorovou striekačkou, hasiči z Osikova s motorovou striekačkou, taktiež zasahovali aj pojazdné cisterny. Požiar bol lokalizovaný v neskorých nočných hodinách. Po následnom šetrení bola za príčinu označená hra s otvoreným ohňom 4 ročného miestneho chlapca.
 • 1970 bol zaznamenaný požiar neobývaného domu a jedného rodinného domu spolu s hospodárskou budovou. Zasahovali miestni hasiči, príčina požiaru bola neznáma.
 • dňa 7. júna r. 1973 v popoludňajších hodinách sa strhol veľký lejak a následná prietrž mračien spôsobila príval vody, ktorý vystúpil nad reguláciu potoka. Zaplavené boli následne priľahlé záhrady, voda taktiež vytopila niekoľko pivníc. Poškodená bola regulácia potoka a zábradlie mosta. Následky prívalových záplav odstraňovali miestni hasiči
 • 1976 bol zaznamenaný požiar pri ktorom zhoreli dva rodinné domy s hospodárskymi budovami. Požiar sa rozšíril z priľahlej drevenej stodoly.
 • Dňa 1. marca r. 1979 v nočných hodinách vznikol z neznámych príčin požiar v stolárskej dielni miestneho majstra. V tom istom roku pri letnej búrke zhorel jeden rodinný dom po zásahu bleskom. V oboch prípadoch zasahovali miestni hasiči.
 • v auguste r. 1980 vypukol požiar pri ktorom zhorela stodola, príčina požiaru bola neznáma, zasahovali miestni hasiči
 • 1983 vypukol požiar pri ktorom zhorel sypanec, zasahovali miestni hasiči
 • 1995 v noci z 18. na 19. novembra vypukol požiar rodinného domu v obci Bartošovce. Požiar pomáhali likvidovať hasiči z DHZ Hertník
 • 2011 vypukol požiar na skládke odpadu, zasahovali miestni hasiči
 • dňa februára 2012 miestni hasiči zasahovali pri požiari chaty v miestnej chatovej oblasti, taktiež miestni hasiči zasahovali v tom istom roku pri požiari lesa pri „Sošnine“ a na skládke odpadu v Hertníku
 • 2013 požiar trávnatého porastu v smere na Podstavenec, zasahovali miestni hasiči
 • 2015 požiar trávnatého porastu, zasahovali miestni hasiči a hasiči z HaZZ v Raslaviciach

–     dňa 11.6.2018 miestna jednotka DHZO v počte 1+3 s technikou TATRA 148 CAS 32 zasahovala pri požiari v obci Hertník, kedy počas búrky bol úderom blesku zasiahnutý dub na miestnom ihrisku, v dôsledku čoho začal horieť. Požiar vypukol okolo 14:15, jednotka dorazila na miesto 14:25, požiar bol následne lokalizovaný, hasičská jednotka približne hodinu monitorovala situáciu a následne sa vrátila na základňu.

 • dňa 10.8.2018 miestna jednotka DHZO v počte 1+4 s technikou TATRA 148 CAS 32 zasahovala pri požiari v obci Hertník, kedy v nočných hodinách bol nahlásený z operačného strediska HAZZ BJ požiar porastu. Požiar bol nahlásený o 21:50, následne bola zvolaná hasičská jednotka, ktorá dorazila na miesto zásahu o 22:00, na mieste zásahu už zasahovala jednotka HaZZ, požiar bol následne lokalizovaný, hasičská jednotka približne hodinu monitorovala situáciu a vrátila sa na základňu 23:15
 • dňa 18.4.2019 miestna jednotka DHZO v počte 1+4 s technikou TATRA 148 CAS 32 zasahovala pri požiari v obci Hertník, požiar drevenej kôlne na súkromnom pozemku občana obce Hertník. Požiar vypukol okolo 11:15, jednotka dorazila na miesto 11:24 a po obhliadke miesta požiaru zahájila hasenie požiaru, požiar bol následne lokalizovaný. Príchod HaZZ Raslavice 12:10. Hasičská jednotka DHZO Hertník približne hodinu monitorovala situáciu a následne sa vrátila na základňu 13:07.
 • dňa 19.5.2021 bola starostovi obce Hertník nahlásená lokálna povodeň v intraviláne obce Hertník pod lesom v časti Hôrka, kde z dôvodu intenzívnych zrážok došlo k upchatiu priepustu a zberného odtoku dažďovej vody nánosmi blata a následným zaplavovaním majetku občanov ako aj zaplavovaniu miestnej chatovej oblasti. K zásahu bola starostom obce zvolaná a následne vyslaná miestna jednotka DHZO Hertník, v počte 1+4 s vozidlom TATRA 148 CAS 32 a protipovodňovým vozíkom. Zberný odtok ako aj priepust sa podarilo preraziť a sfunkčniť krátko po 20:00 hod.

zdroj: Kronika obce Hertník založená v r. 1933, Kronika obce Hertník založená v r. 1945

Historické zmienky o hasičskom zbore v obci

 • 1894 bola v obci zriadená hasičská čata a hasičský oddiel na základe organizačnej štruktúry hasičstva. Hasičskú čatu ako aj hasičský oddiel tvorili poväčšine členovia vojenských jednotiek pôsobiacich v tej dobe v miestnom kaštieli, no predpokladá sa, že sa aktívne zapájali aj miestny obyvatelia. Sklad hasičskej zásahovej výzbroje bol s najväčšou pravdepodobnosťou umiestnený taktiež v kaštieli.
 • 1895 bolo v Hertníku zriadené obvodné notárstvo. Pridelené obce boli Šiba, Fričkovce, Osikov a Bartošovce. Na základe tejto skutočnosti je možné domnievať sa, že hasičská čata a hasičský oddiel zastrešoval svojou činnosťou aj spomínané obce, nakoľko sú dostupné zmienky o maďarskej pojazdnej hasičskej striekačke ťahanej konským povozom.
 • 1905 bol v obci vybudovaný notársky dom a drevená stavba v strede obce na križovatke ciest pri potoku tzv. ,,ľadovňa“. Táto stavba sa neskôr spomína ako prvá hasičská zbrojnica v obci, kde bola umiestnená ručná hasičská striekačka.
 • 1933 je spomínaný veliteľ Vincent Stodola. Pod jeho vedením sa konali hasičské cvičenia v nepravidelných intervaloch
 • od r. 1933 do r. 1940 je v histórii obce zaznamenaný intenzívny rozvoj dobrovoľného hasičstva. Počas každoročných slávností prebiehali prednášky na tému: Čo je hasičstvo; V hasičskej službe poukazujem lásku k blížnemu; Hasičstvo dobrovoľné a povinné.
 • 1939 je následne ako veliteľ DHZ spomínaní Štefan Sobek
 • 1948 bola plánovaná výstavba novej hasičskej zbrojnice. Táto výstavba však nebola zrealizovaná a tak hasičská zbrojnica aj naďalej bola umiestnená v drevenej stavbe bývalej ľadovne.
 • 1956 Miestny národný výbor na čele s predsedom Jurajom Bogdanom dal postaviť Hasičský sklad – zbrojnicu na základe čoho bola pridelená obci a DHZ Hertník motorová striekačka
 • 1969 bola obci a DHZ pridelená nová motorová striekačka DS16, ktorá sa ale nezachovala
 • dňa 20. augusta 1978 Okresnou inšpekciou požiarnej ochrany v Bardejove bola pridelená pre obec Hertník nová požiarna technika a hasičská AVIA A30
 • 1982 na Základnej škole v Hertníku bol pod vedením učiteľa Milana Verlichaja založený požiarnicky oddiel žiakov. V hrách Plameň 1982 sa žiaci na okresnom kole v Bardejove umiestnili na 1. mieste, následne na krajskom kole v Humennom skončili celkovo štvrtý.
 • v máji r. 1985 bola zahájená výstavba súčasnej hasičskej zbrojnice, skolaudovaná bola v roku 1987
 • 1988 Okresná správa požiarnej inšpekcie vykonala zmeny v pridelení hasičskej techniky. Hasičská AVIA A30 bola presunutá do Koprivnice. Dňa 19. augusta 1988 bola pre obec Hertník a miestne DHZ pridelená cisternová automobilová striekačka CAS 25 RTO.
 • dňa 10.júla r. 1990 bola Okresnou požiarnou inšpekciou pridelená nová hasičská technika – TATRA 148 CAS32. Pôvodná hasičská technika CAS 25 RTO bola pre časté poruchy stiahnutá z užívania DHZ.

zdroj: Kronika obce Hertník založená v r. 1933, Kronika obce Hertník založená v r. 1945

Súčasnosť DHZ Hertník

Dobrovoľný hasičský zbor Hertník

 • 20 aktívnych členov
 • výbor DHZ Hertník tvorí:

Predseda – Ing. Rákoš Richard

Podpredseda – Ing. Katarína Lenártová, Daniel Ciglarik

Veliteľ – Miroslav Kozaček

Tajomník –  Daniel Ciglarik

Pokladník –  Ing. Katarína Lenártová

Materiálno-technický referent – Ing. Jakub Demjanič

Strojník – Jozef Mizla

Zdravotnícky referent –  Bc. Kristína Kozačková,

Referent mládeže – Marek Ciglarik, Bc. Martin Kapec

 • Ocenenia zaslúžili člen (ZČ) – Jozef Fertaľ,
 • odbornosť Hasič III. stupňa: Mgr. Patrik Kapec, Ing. Katarína Lenártová

Hasič II. stupňa: Jozef Bogdan, Miroslav Kochanik, Ing. Richard Rákoš

Hasič I. stupňa: Jozef Fertaľ

Odznak odbornosti – Rozhodca DPO SR: Jozef Fertaľ, Mgr. Patrik Kapec, Ing. Richard Rákoš, Ing. Katarína Lenártová

Vedúci mládeže: Ing. Richard Rákoš, Bc. Martin Kapec, Bc. Marek Kapec, Marek Ciglarik, Jozef Ciglarik, Ing. Katarína Lenártová,

Členovia výboru ako aj členovia DHZ Hertník sa aktívne zapájajú do činností v rámci obce ako aj v rámci okresu Bardejov. DHZ Hertník organizuje rôzne kultúrno-spoločenské podujatia. DHZ v posledných rokoch usporadúvalo protipožiarne cvičenia/súťaže – Krajské kolo Hry plameň jún 2010, Okrsková súťaž hasičských družstiev máj 2014. Členovia DHZ sa aktívne zúčastňujú na Oslavách sviatku sv. Floriána na Radničnom námestí v Bardejove. Taktiež sa členovia DHZ zúčastňujú a aktívne spolupracujú s ďalšími DHZ v okrsku pri organizácií Osláv sviatku sv. Floriána pri pamätníku sv. Floriána na Čergove. Tento pamätník je podľa dostupných informácií najvyššie položený pamätník sv. Floriána na Slovensku (917 m.n.m). Pri budovaní tohto pamätníka sa členovia DHZ podieľali vo veľkej miere.

DHZ v spolupráci s ObÚ Hertník prispieva k protipožiarnej osvete v obci prostredníctvom rozhlasových relácií a elektronických médií. V spolupráci s HaZZ Bardejov vykonáva spoločné taktické cvičenia pre získanie odborných ako aj praktických vedomostí a zručností. Členovia DHZ Hertník sa aktívne zúčastňujú protipožiarnych cvičení – súťaží a protipožiarnych previerok pripravenosti Dobrovoľných hasičských zborov.

Počas funkčného obdobia 2012-2016 sa Výboru DHZ Hertník v spolupráci s ObÚ Hertník podarilo prostredníctvom finančných dotácií z DPO SR a z vlastných zdrojov, výrazne obmeniť výstroj a výzbroj ako aj zabezpečiť novú techniku.

Taktiež sa podarilo v r. 2014 zrenovovať staršiu techniku – motorovú striekačku PS12 z r. 1976. Motorová striekačka PS8 z r. 1956 sa začala taktiež renovovať, ukončenie renovácie v prvej polovici r. 2017. Taktiež sa v spomínanom období v spolupráci s ObÚ zriadila administratívno–technická miestnosť pre potreby DHZ. V roku 2014 sa vykonala kompletná inventarizácia majetku DHZ. Výbor DHZ v spolupráci so starostom obce sa začali aktívne zaoberať myšlienkou rekonštrukcie, prípadne výstavby novej hasičskej zbrojnice.

Hasičské vozidlo Tatra 148 CAS 32 bolo odovzdané na renováciu dňa 29.06.2015, následne po kompletnej generálnej oprave bolo tajomníkom MV SR Ing. Mariánom Saloňom dňa 8.11.2015 slávnostne odovzdané do užívania DHZ Hertník. Na slávnostnej udalosti sa zúčastnili prezident HaZZ gen. JUDr. Alexander Nejedlý, PhD, generálny sekretár DPO SR Vendelín Horváth, krajský riaditeľ HaZZ Prešov plk. Ing. Ján Goliaš, člen Prezídia DPO SR, predseda OV DPO SR Bardejov Pavol Ceľuch, riaditeľka OV DPO SR Bardejov Gabriela Švárna ako aj zástupcovia obce na čele so starostom obce Ing. Jozefom Semanekom, tiež Výbor  DHZ ako aj členovia  DHZ Hertník.

Dňa 18. decembra 2015 zástupcovia Výboru DHZ prevzali do užívania DHZ protipovodňovú techniku – protipovodňový vozík, ktorého súčasťou čerpadlá, elektrocentrála, osvetľovacia technika, hadice a ďalšie vybavenie.

Dňa 11. 7. 2020 bola slávnostne odovzdaná do užívania novovybudovaná Hasičská zbrojnica. Slávnostného aktu odovzdania zbrojnice, ktorý sa konal pod záštitou starostu obce Hertník Ing. Jozefa Semaneka sa zúčastnili hostia: prezident DPO SR Pavol Ceľuch, poslankyňa Národnej rady SR PaedDr. Viera Leščáková, predseda KV DPO SR Prešov Marián Rušin, tajomníčka OV DPO SR Bardejov Gabriela Švarná, starostovia obcí, okresný funkcionári DPO SR Bardejov, predsedovia a funkcionári okolitých DHZ a ďalší pozvaní hostia. Hasičskú zbrojnicu slávnostne do užívania prevzal veliteľ DHZ Hertník p. Miroslav Kozaček, slávnostného aktu sa zúčastnili všetci aktívni funkcionári a členovia DHZ Hertník – Ing. Richard Rákoš, Mgr. Patrik Kapec, p. Jozef Fertaľ, Bc. Kristína Kozačková, Ing. Katarína Lenártová a  členovia hasičskej jednotky DHZO Hertník  Ing. Jakub Demjanič, Daniel Ciglarik, Marek Ciglarik, Jozef Ciglarik, Bc. Martin Kapec, Miroslav Uhrin, Michal Adamišin a ďalší členovia DHZ. Zároveň pri tejto príležitosti bola posvätená socha sv. Floriána nachádzajúca sa na priečelí hasičskej zbrojnice. Miestni dobrovoľní hasiči si tiež uctili a pripomenuli 10. výročie od posvätenia hasičskej zástavy.

Dňa 8.5.2021 pri príležitosti sviatku sv. Floriána začali členovia DHZ Hertník v našej obci s novou tradíciou a to poklona a kladenie venca pri soche Sv. Floriána umiestneného na priečelí hasičskej zbrojnice.

Od r. 2010 členovia DHZ absolvovali:

– základné školenie zásahovej jednotky 18 členov DHZO: Bogdan Jozef, Kozaček Miroslav, Kozaček Tomaš, Micheľ Stanislav, Štefančin Jozef, Mgr. Kapec Patrik, Ing. Demjanič Jakub, Silvaššy Pavol, Silvaššy Marek, Daniel Cigľarik, Ing. Richard Rákoš, Mizla Jozef, Bc, Kapec Marek, Bc. Kapec Martin, Palša Jakub, Ciglarik Marek, Tilický Jakub, Ing. Lenártová Katarína, Bc. Kozačková Kristína

– člen Výboru DHZ – Mgr. Patrik Kapec absolvoval základné školenie zaobchádzania so zásahovou protipovodňovou technikou ako aj kurz školiteľa protipovodňovej techniky

– kurz veliteľa-3 členovia výboru DHZ (Ing. Jakub Demjanič, Mgr. Patrik Kapec, Miroslav Kozaček a Bc. Martin Kapec)

– strojnícky kurz – 5 členovia DHZ (Miroslav Kozaček, Ing. Jakub Demjanič, Mgr. Patrik Kapec, Jozef Mizla, Miroslav Uhrin)

– školenie profesionálnych vodičov – 4 členovia DHZ (Jozef Bogdan, Miroslav Kozaček, Stanislav Micheľ, Jakub Palša).

V poslednom období boli viacerí členovia DHZ hodnostne povyšovaný. Členovia výboru DHZ Mgr. Patrik Kapec a Ing. Richard Rákoš získali odznak odbornosti – Hasič III. stupňa DPO SR. V r. 2016 ocenenie DPO SR Za príkladnú prácu získali – Mgr. Kapec Patrik, Kozaček Miroslav, Ing. Rákoš Richard. Na návrh predsedu DHZ Hertník Ing. Richarda Rákoša bol udelený titul ,, Čestný predseda DHZ“ p. Fertaľovi Jozefovi.

Od roku 2013 je DHZ Hertník pravidelne hodnotený ako jeden z najlepších DHZ v okrsku Podčergovskom, niekoľko krát obhájil prvenstvo s spomínanom okrsku.

V roku 2018 získal DHZ Hertník historicky prvý krát od svojho založenia ocenenie najlepší DHZ v okrese Bardejov, udialo sa tak pričinením všetkých aktívnych členov, ktorý sa podieľajú na činnosti DHZ.

Dňa 11.7.2020 prebehlo v našej obci slávnostné odovzdanie novovybudovanej Hasičskej zbrojnice. Slávnosti sa okrem iných hostí zúčastnili aj hostia z prezídia DPO SR, krajskej organizácie DPO SR ako aj z okresnej organizácie DPO SR.

V rokoch 2019 – 2021 bola činnosť DHZ Hertník obmedzená z hľadiska pandemickej situácie, počas ktorej boli členovia DHZ Hertník  nápomocní pri riešení pandemickej situácie v našej obci a to pri dezinfikovaní verejných priestranstiev, plošných testovaniach obyvateľstva obce, atď.

Hasičská mládež

S hasičskou mládežou sa začalo pracovať už v minulosti pod vedením Jozefa Fertaľa a ďalších. Od roku 2012 vedúci mládeže DHZ Hertník intenzívnejšie pripravovali mládež na súťažne kolá hry Plameň, ktoré sa organizujú v letnom a zimnou období. Od roku 2019 sa letná časť kola hry Plameň organizuje na miestnom ihrisku v Hertníku pod záštitou DHZ Hertník a OcÚ Hertník.

V roku 2022 sa začala v okrese organizovať Detská hasičská liga, ktorej sa zúčastňuje mládež do 15 rokov. Súťažnou disciplínou je požiarny útok s vodou. Vytvorené je dievčenské a chlapčenské družstvo. Dievčenské družstvo si vybojovalo zopár úspechov na týchto súťažiach.

DHZ Hertník pracuje aj so staršou mládežou, ktorá sa radí do kategórie dorastencov. Zúčastňujú sa spolu s členmi DHZ taktických cvičení, sú nápomocní pri činnosti DHZ aj pri práci s mladšou mládežou.

Históriu Dobrovoľného hasičského zboru spracoval:

 

Hertník 17.8.2022                                                                                                                   Ing. Richard Rákoš Ing. Katarína Lenártová