Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Symboly obce

Obec Hertník bola založená na zákupnom práve, najstaršia písomná zmienka o obci sa zachovala na archívnych dokumentoch z r. 1351, kedy vystupuje pod pomenovaním HERKENECHT, neskôr HERTNEK. Obec patrila rodu Perínskovcov, v 16. stor. sa stala strediskom panstva, ktoré bolo postupne vo vlastníctve viacerých rodov.

Známy je, popri kostole zo 14. stor. najmä renesančný kaštieľ zo 16. stor., postavený na mieste staršieho hradu. Ten je zobrazený aj v historickej pečati obce. Poznáme ju podľa odtlačkov pečatidla z r. 1787. Kruhopis znie SIGILL/um/ : HERTNICHT : 1787. /t. j. Pečať Hertnik / V strede pečatného poľa je zobrazený veľmi štylizovaný kaštieľ s naznačenými postrannými /nárožnými/ baštami. Tento motív, svedčiaci o starobylosti obce je veľmi vhodný na heraldickú úpravu, po ktorej bude môcť slúžiť riadny obecný erb. Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce. Na tvorbu každého z nich sa vzťahujú osobitné heraldické / náuka o erboch /, vexilologické / náuka o vlajkách / a sigilografické / náuka o pečatiach / zákonitosti, pravidlá a zvyklosti. S ohľadom na heraldické pravidlá erbovej tvorby, podľa ktorých je potrebné v erbe klásť kov na farbu, či farbu na kov, je vzhľadom na obsahovú náplň erbu najvhodnejšie sfarbenie: znamenie strieborné a zlaté, pažiť prirodzená zelená a štítové pole červené, čo je najvýznamnejšia heraldická farba, farba kráľov aj martýrov.

Erb

V červenom štíte na zelenej pažiti strieborný kaštieľ so zlatými oknami a zlatou strechou, po oboch stranách s nárožnými baštami rovnakých tinktúr.

Znamenie je vložené do dolu zaobleného, tzv. neskorogotického, či tiež španielskeho heraldického štítu. I keď sa v heraldickej tvorbe v minulosti používali rôzne tvary štítov, tento je v našej erbovej tvorbe najobvyklejší, používa sa vo všetkých heraldických katalógoch s erbami miest a obcí, a teda pri publikovaní erbu obce Hertník v heraldických publikáciách ho nebude potrebné znova upravovať. V zmysle heraldickej konvencie bude možné zlatú podľa potreby zamieňať aj žltou a strieborná bielou, pričom sa však bude vždy popisovať ako zlatá a strieborná. Pri čierno – bielom vyjadrení farieb sa červená vyjadrí zvislým šrafovaním, zelená šikmým šrafovaním, zlatá bodkovaním a strieborná ostáva voľná.

Vlajka

Vlajka obce Hertník pozostáva z ôsmich pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej, žltej, bielej, zelenej, červenej, bielej, žltej a zelenej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Pečať

Pečať obce Hertník je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC HERTNÍK. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.

Od spomenutých troch základných symbolov možno odvodiť ďalšie.

Zástava

Zástava obce Hertník má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán však nie je záväzne stanovený, čo znamená, že zástava môže byť aj dlhšia.

Zástava sa od vlajky odlišuje tiež tým, že kým vlajka predstavuje voľný kus textilu, ktorý sa vztyčuje na stožiar pomocou lanka, zástava je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom, alebo kratším priečnym rahnom / ak ide o koruhvu/.

Krátka zástava obce Hertník je tiež pruhová, je však svojou dlhšou stranou pripojená k žrdi. Je vhodná najmä na hromadnú vlajkovú výzdobu obce.

Koruhva obce Hertník predstavuje zvislý typ obecnej zástavy, pri ktorej je textil pripojený k priečnemu rahnu, spolu s ktorým sa vztyčuje na stožiar.

Znaková zástava obce Hertník má podobu takmer štvorca, jej výška sa však v skutočnosti rovná /proporčne / výške erbu a šírka jeho šírke. Erbové znamenie je to rozvinuté do celej plochy textilu. Kombinovaná, alebo tiež „veľká“ koruhva obce Hertník predstavuje spojenie koruhvy so znakovou zástavou, ktorá sa pridáva k priečnemu rahnu do hornej časti zástavy.

Štandarda starostu obce Hertník má medzi ostatnými symbolmi obce osobitné postavenie. Je vlajkou starostu, jedným z odznakov jeho úradu. Podobá sa znakovej zástave, je však doplnená o lem vo farbách obce. Rozdiel je tiež v tom, že kým znaková zástava môže byť zhotovená v mnohých exemplároch, štandarda existuje spravidla len v jednom vyhotovení a býva tiež zhotovená luxusnejšou technikou.