Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Stavebná činnosť

Drobná stavba:

Drobné stavby plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie. Drobné stavby sú prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, prípojky inžinierskych sietí a oplotenie.

Potrebné doklady na vybavenie:

  • Ohlásenie (tlačivo na obecnom úrade alebo na stiahnutie),
  • LV alebo iný doklad, ktorý preukazuje vlastnícke právo k pozemku,
  • Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi,
  • Jednoduchý situačný náčrt v dvoch vyhotoveniach,
  • Jednoduchá technická správa v dvoch vyhotoveniach,
  • Vyhlásenie kvalifikovanej osoby o odbornom stavebnom dozore,
  • Pri prípojkách na inžinierske siete vyjadrenie správcu siete.

Ohlásenie stavebných úprav:

Stavebné úpravy, ktorými sa nemení vzhľad stavby a nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavebník ohlási stavebnému úradu.