Sväté omše

 Pozor, otvorené v novom okne.  Email

5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA                    2.5.2021 

 

Liturgické spomienky:

Pondelok:   3.5.2021  - sv. Filipa a Jakuba, apoštolov

Utorok:       4.5.2021 - sv. Floriána, mučeníka

 

 

HERTNÍK              

Pondelok:  18.00  ZA DOBRODINCOV č. 237

Utorok:        16.30  ZDRAVIE RODINY č. 14

Streda:        18.00  + ZOSNULÍ č. 229

Štvrtok:      16.30  ZDRAVIE JOZEF

Piatok:         18.00  ZDRAVIE RODINY č. 232  / Adorácia

                                  Celodenná farská poklona  7.45 - 17.55 hod.

Sobota:       18.15  + FRANTIŠKA č. d. 64 / č. d. 96 - č. d. 120

                         po sv. omši - Sv. prijímanie 

         

BARTOŠOVCE           

Pondelok:    16.30  ZDRAVIE HELENA (60)

Utorok:          18.00  + EMIL

Streda:          16.30  ÚMYSEL DARCU č. 194

Štvrtok:         18.00   + JÁN GREIF / Adorácia 

Piatok:           16.30   ZDRAVIE TEREZKA

                                      Celodenná farská poklona 8.00 - 16.20 hod. 

Sobota:          17.00  + ZOSNULÍ č. 54  po sv. omši - Sv. prijímanie

                                                 

6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA                             9.5.2021 

 

Nedeľa:                              

 

HERTNÍK:            7.30  ZA MATKY z HERTNÍKA

                                                           č. d. 121 - 145

 

BARTOŠOVCE:   9.00  ZA MATKY Z BARTOŠOVIEC

                                                           po sv. omši - Sv. prijímanie

 

HERTNÍK:          10.30  ZA VERIACICH

                                                           č. d. 146 - 166

                                                           po sv. omši - Sv. prijímanie

                                                         

- 1. sv. prijímanie -  16. máj /7. veľkonoč. ne/ o 10:30 hod.

 

Stretnutie prvoprijimajúcich - piatok o 15.00 hod. v kostole.  

 

 Májová pobožnosť.

 

Obetovali na kostol:

 

Rozpis členov Živého, Svätého a Večného ruženca počas adorácie 07. 05. 2021 

pred  NAJSVATEJŠOU SVIATOSŤOU OLTÁRNOU

________________________________________

ČAS                        Účastníci adorácie

07,45 – 08,45      Čl. Živého ruženca   -           Ruža č. 1

08,45 – 09,45                                                      Ruža č. 2

09,45 – 10,45                                                      Ruža č. 3

10,45 – 11,45                                                      Ruža č. 4

11,45 – 12,45                                                      Ruža č. 5

12,45 – 13,45                                                      Ruža č. 6

13,45 – 14,45                                                      Ruža č. 7

14,45 – 15,45                                                      Ruža č. 8

15,45 – 16,45                                                      Ruža č. 9

          16,45 – 17,25       Členovia Svätého a Večného ruženca

  

https://www.ke-arcidieceza.sk/sk/aktuality/slavenie-bohosluzieb-od-19-aprila-je-s-obmedzenim

 

Usmernenie od 19.04.2021 Košická arcidiecéza Od pondelka 19. apríla 2021 je opäť možné sláviť sväté omše s účasťou veriacich pri dodržaní aktuálnych hygienických opatrení a predpisov pre prítomnosť vo vnútorných priestoroch. V kostole môže byť jedna osoba na 15 metrov štvorcových. Bohoslužby a homílie nech nie sú dlhé a nech je zabezpečené dostatočné vetranie kostolov. Odporúčam mať vo farnosti osobitnú svätú omšu vyhradenú pre seniorov. Apelujem na vašu zodpovednosť, rozváţžosť a trpezlivosť. Naďalej nezabúdajme aj na modlitbu za ukončenie pandémie. Pridávam k tomu svoje povzbudenie a prosbu o Božie požehnanie pre vás. + Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita

 

Organizačné pokyny k usmerneniu počas slávenia sv. omší od 19. 04. 2021 so zameraním na farský kostol Hertník Počet miest v kostole pri bohoslužbách podľa plochy (1 osoba na 15 m2 ) - 25 vrátane kňaza - kňaz, kostolník, kantor, kurátor 2, modlitba sv. ruženca pred sv. omšou 2, rodina ktorej je úmysel sv. omše 2, služba 1, ostatní veriaci 15 - V prípade potreby menšieho počtu pre rodinu za ktorú je úmysel sv. omše, miesta sa presúvajú pre ost. veriacich - to sa vždy preverí. - Naďalej platí všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na sv. omší, ktorú je možné sledovať cez internet, cez YouTube kanál – kostol Hertník. Prístup veriacich do kostola bude len cez hlavný vchod. Na naplnenie max. počtu osôb bude dohliadať sluţba. V sobotu a nedeľu bude sa praktizovať systém točenia podľa č. domu - 1 člen rodiny, ak rodina má 5 členov a viac 2 členovia. - v sobotu 8.5. 2021 sa sv. omše zúčastnia rodiny od č. d. 96 - 120 - v nedeľu 9.5.2021 - 1. sv. omša od č. d. 121 - 145 - v nedeľu 9.5.2021 – 2. sv. omša od č. d. 146 - 166 - Pol hodiny pred sv. omšou sa bude modliť sv. ruženec. Chrámy môžu byť otvorené pre osobnú modlitbu a vysluhovanie sviatostí (podávanie svätého prijímania, svätá spoveď). Vysluhovanie sviatostí však treba uskutočňovať individuálnym spôsobom - tak, aby nenadobúdalo charakter hromadného podujatia. Limit pre počet prítomných v chráme pre osobnú modlitbu v jednom okamihu je daný rozlohou chrámu.

 

 

 Spovedám pred, alebo po sv. omši.

 

Upratovanie kostola 

- rodiny Vašková 242, Kašpriková 245, Kapecová 246, Onofrejová 248.

 

 

Finančný milodar 15,00 € na rok pre veriaceho Rímskokatolického spoločenstva Hertník od 19. roku života + príjem zo zvončeka, je určený na údržbu, inventár a úhradu nákladov pre kostol a alikvotnú časť fary a farského úradu. V stanovenom poplatku je zahrnutá odmena pre kostolníka a kantora, ktorú veriaci dávali osobne na konci roka.

Milodary veriaci odovzdajú pokladničke nášho spoločenstva

p. Anne Banasovej č. 123, resp. uhradia na učet:

IBAN SK60 0900 0000 0000 8512 1564

(v informácii pre príjemcu uviesť: Meno, Priezvisko a číslo domu)

Veriaci, ktorí si svoje povinnosti plnia v inom spoločenstve (prechodný pobyt), nech to oznámia pani pokladničke.

                                   

 

 

Modlitba za Slovensko


Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť.
Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení,
spôsobenými pandémiou
a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú
politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.

Daj nám veľkú trpezlivosť pri zachovávaní vyžadovaných pravidiel a nariadení.

Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození
nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.
V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť
mamonou a nemravnosťou.
Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku.
S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.
Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Z poverenia predsedu KBS komunikoval Generálny sekretariát KBS v Bratislave

                                                  

   

Modlitba:

 

Sv. Katarína, panna a mučeníčka,

pomôž mi napodobňovať tvoju lásku k čistote. Daj mi silu a odvahu v boji proti pokušeniam sveta a nezriadeným túžbam. Pomôž mi milovať Boha celým svojím srdcom a verne Mu slúžiť. Svätá Kataína, skrze tvoje slávne mučeníctvo z lásky ku Kristovi, daj mi vytrvať verne vo svojej viere a vo venosti Bohu, kým žijem tu na zemi. Amen.

 

Zoznam kurátorov Hertník:                  Zoznam kurátorov Bartošovce:

1. Marián Kozma                                   1. Martin Lazur

2. Štefan Harčarufka, st.                        2. Jozef Gutt

3. Ing. Rudolf Palša                               3. Pavol Gerčák

4. Ladislav Kurty                                   4. Stanislav Lazúr

5. Peter Majirský                                  5. Jozef Jutka č. 169

  

 

Informácie o finančných milodaroch posielajte na e-mailovú adresu: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript .