Protipovodňové opatrenia v obci Hertník

 Pozor, otvorené v novom okne.  Email

Dňa 02. 06. 2011 bola uzatvorená medzi Obcou Hertník a Úradom práce a sociálnych vecí a rodiny Bardejov Dohoda č. 87/§50j/2011 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Príspevok poskytnutý na základe tejto dohody sa skladá z príspevku zo štátneho rozpočtu 15% a príspevku zo zdrojov z európskeho sociálneho fondu 85%. V rámci tejto dohody boli prijatí 8 uchádzači o zamestnanie podľa § 6 zákona o službách zamestnanosti vedených v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace na vytvorené pracovné miesta do pracovného pomeru na dobu 6 mesiacov. Vykonávajú práce, ktoré súvisia s realizáciou opatrení na ochranu pred povodňami: odstraňovanie nánosov z koryta vodného toku, odstraňovanie porastov na brehu vodného toku, čistenie priekop, rigolov a priepustov, opravu regulácie vodného toku, výrub stromov, ktoré bránia prietoku potoka.