Sväté omše

 Pozor, otvorené v novom okne.  Email

5. Pôstna nedeľa                                             29.3.2020

 Liturgické spomienky:

 

 

Od 10.3.2020 - do odvolania sú zrušené sv. omše a pobožnosti v kostole.

 

            

Pondelok:  ZDRAVIE JAROSLAV (50) S ROD. (Bartošovce)

                      ZA VERIACICH

Utorok:        + JAROSLAV + ANNY + ANTON + RODIČIA (Bartošovce)

                    + ŠTEFAN + MÁRIA + ČLENOVIA RODINY (Hertník)

Streda:        + ĽUDOVÍT + JUSTÍNA + ONDREJ + MÁRIA (Bartošovce)

                      ZA RUŽENCOVÉ BRATSTVO (Hertník)

Štvrtok:       + ALBERT (Bartošovce)

                     ZA BRATSTVO BOŽSKÉHO SRDCA  

Piatok:        + JOZEF + MÁRIA + STARÍ RODIČIA (Hertník)

                     ZA RUŽENCOVÉ BRATSTVO (Bartošovce)

Sobota:       ZDRAVIE JÁN A MÁRIA (3O r. manž.) (Bartošovce)

                     + VLADIMÍR + IDA + ANNA + JÁN (Hertník)

  

                        

KVETNÁ NEDEĽA                                        5.4.2020

  

NEDEĽA:                                  

HERTNÍK:    ROZÁLIA PAVLIČKOVÁ (Bartošovce)

                                   ZDRAVIE ANETKA (Hertník)
                                                                    

           

Dekrét Apoštolskej penitenciárie o udeľovaní mimoriadnych odpustkov veriacim v aktuálnej situácii pandémie https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-vatikanskych-uradov/c/dekret-apostolskej-penitenciarie-o-udelovani-mimoriadnych-odpustkov-veriacim-v-aktualnej-situacii-pandemie 

Rodinná liturgia pre Veľkonočné trojdnie https://www.ke-arcidieceza.sk/sk/aktuality/rodinna-liturgia-pre-velkonocne-trojdnie-

 

25. marca 2020

„Animat me exemplum multorum“ - Inštrukcie k sláveniu Veľkého týždňa

Košická arcidiecéza, Mons. Bernard Bober – Inštrukcie III. / COVID-19

„Animat me exemplum multorum“

Oduševňuje ma príklad mnohých našich kňazov, ktorí s veľkým nasadením, cez všetky výdobytky techniky, živo komunikujú so svojimi veriacimi, informujú ich, modlia sa s nimi na diaľku a za všetkých denne slúžia sv. omše za zatvorenými dverami kostolov. Naši ochotní kňazi, s menším či väčším rizikom ohrozenia svojho zdravia, vysluhujú nevyhnutné obrady, akými sú v tomto čase neodkladné krsty a pohreby.

V posledných inštrukciách a odporúčaniach sme informovali o spôsobe podávania Eucharistie a vysluhovaní sviatosti zmierenia v období epidémie. Situácia sa však každým dňom komplikuje. Podľa všeobecne známej mienky odborníkov a tiež vďaka rozumným postrehom našich duchovných otcov z terénu, je potrebné upresniť, že vysluhovanie sviatosti zmierenia sa teraz musí obmedziť iba na nevyhnutné prípady. Prosím všetkých veriacich, aby tento stav rešpektovali a boli ešte trpezliví. Keď táto situácia o niekoľko týždňov pominie, bude veľa možností ako spomínané sviatosti prijať s najväčšou úctou a láskou. Láska sa síce nebojí riskovať, ale vie aj všetko zniesť a byť trpezlivá. Naplno nech sa využívajú duchovné inšpirácie, ktoré sú bohato ponúkané cez médiá. S veľkou vďakou oceňujem iniciatívu premiéra SR smerujúcu k posilneniu vysielania priamych prenosov svätých omší vo verejnoprávnej televízii.

V tejto situácii naozaj nejde o obmedzovanie slobody vierovyznania, ani o prejavy zbabelosti zo strany duchovných pastierov. Neporovnávajme tieto mimoriadne udalosti ani s reštrikciami komunizmu, ani s epidémiami moru či cholery. To, čo prežívame teraz, je niečo úplne nové. Terajšie obmedzenia majú za cieľ nešíriť mimoriadne nákazlivú infekciu. Ak by kňazi riskovali iba svoj život, výzva k ich odvahe by azda ešte bola na mieste. Aj tak, nevyhnutné prípady, hlavne v ohrození života, si budú vyžadovať ich nevyhnutnú a odvážnu reakciu. No tu ide aj o zdravie a životy tých, ktorí sa môžu nakaziť od nič netušiacich, asymptomatických a navonok zdravých pastierov. Vyzerá to tak, že obmedzenie stretávania je teraz tým najúčinnejším preventívnym opatrením. Dodržiavajme ho a buďme zodpovední!

Milí bratia kňazi!

  1. Kvetná nedeľa: Jednoduchý vstup (tretí spôsob) s požehnaním ratolestí po úvodnom pozdrave pri oltári (ratolesti požehnať kvôli matérii pre popolec na druhý rok). Pašie – recitované, iba v prípade kňaza a dvoch asistentov, ktorí vedia a chcú spievať, môžu byť aj spievané.
  1. Zelený štvrtok: Sv. omša požehnania a svätenia olejov Missa chrismatis sa v Košickej arcidiecéze predbežne presúva na štvrtok, 4. júna 2020, deň sviatku Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza. Pri večernej sv. omši na Zelený štvrtok sa vynechá umývanie nôh. V závere sv. omše sa Najsvätejšia sviatosť neprenáša do bočného bohostánku, procesia a verejná adorácia sa vynechajú. Kňaz môže adorovať súkromne.
  1. Veľký piatok: Krížová cesta nemôže mať verejný ráz. Zo známych dôvodov sa nemôže konať za účasti veriacich, ani na voľnom priestranstve, modlí sa len súkromne. Obrady popoludní sa začnú ako zvyčajne. Pašie – podobným spôsobom ako na Kvetnú nedeľu. V časti Spoločná modlitba, je podľa Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí potrebné zaradiť osobitný úmysel za chorých, mŕtvych a zblúdených. Tomu však zodpovedá desiata prosba v poradí: X. Za tých, čo znášajú útrapy (RM, s. 180). Pri poklone svätému krížu si ho stačí uctiť pokľaknutím, no pri uctení kríža bozkom, je potrebné dbať na hygienické predpisy a pamätať aj na ostatných asistujúcich – tí môžu byť hneď vyzvaní pozdvihnutím kríža k spoločnej poklone v tichu. V závere sa tradičná procesia do Božieho hrobu môže vynechať. Tam, kde sú možnosti k príprave Božieho hrobu, a pri rešpektovaní záujmu veriacich kvôli možnému priamemu prenosu obradov, je chvályhodné, ak sa táto časť obradov zachová a zrealizuje. Poklonu pri Božom hrobe na druhý deň možno urobiť len veľmi opatrne. Na miestach, kde máte predpoklad, že sa veriaci nahrnú na adoráciu nárazovo, kostol nech radšej zostane zatvorený.
  1. Veľkonočná vigília: Na začiatku sa vynechá obrad požehnania ohňa, vynechá sa procesia svetla. Keďže viacerým kňazom sa nepodarilo zakúpiť paškály v predstihu, po úprave číslic letopočtu, môžu použiť minuloročné. Veľkonočná svieca sa zapáli ešte pred úvodným vstupom, po príchode do presbytéria sa prednesie veľkonočný chválospev. Po liturgii Slova, sa v liturgii krstu posvätí krstná voda a iba sa obnovia krstné sľuby. Po liturgii Eucharistie a po modlitbe po prijímaní môže byť tzv. Obrad vzkriesenia s krátkou procesiou – kňaz s Eucharistiou v monštrancii vyjde pred hlavný vchod kostola a udelí požehnanie na štyri svetové strany. Po návrate k oltáru nasleduje všetko tak, ako je zvykom v našich regiónoch.
  1. Požehnanie veľkonočných jedál: Na Bielu sobotu popoludní, alebo v nedeľu ráno je u nás zvykom požehnať pokrmy. Tohto roku sa môže vynechať, hlavne v mestách kde sa to nedá bezpečne zrealizovať. Chystáme pre vás texty domácej liturgie vhodné pre požehnanie pokrmu v rodinách. Texty, ktoré vám pošleme neskôr, tiež pomôžu rodinám viac prežívať a mať spoluúčasť na slávení veľkonočných obradov počas celého Trídua. Teraz, keď nie je možné zhromažďovať sa, a nebolo by rozumné zhromažďovať ľudí na jednom priestranstve, hoci so zachovaním dvojmetrových odstupov, môže sa tento zvyk (hlavne na dedinách) zrealizovať pri troche úsmevnej vynaliezavosti napríklad tak, že kňazi pôjdu po uliciach, kde ich veriaci s košíkmi počkajú pred svojimi príbytkami v bezpečnej vzdialenosti. Modlitba môže byť spoločná cez obecný rozhlas, pokropenie požehnanou vodou sa môže urobiť napr. aj z auta. Ak sa pritom budú zbierať tradičné milodary, zo solidarity s kostolmi, ktoré sú v tomto čase v podstate bez príjmu, by bolo veľkým gestom, keby boli tieto milodary určené pre miestny kostol. Na to treba veriacich upozorniť, aby dopredu poznali účel zbierky.
  1. Veľkonočná nedeľa: Pri zachovaní všetkého, bez účasti ľudu.

Trošku iná situácia je v uzavretých komunitách kláštorov a rehoľných spoločenstiev, kde sa stretne viac osôb z jednej duchovnej rodiny. Tam môžu byť jednotlivé časti obradov spievané a pripravené slávnostnejším spôsobom.

Drahí bratia a sestry, vyprosujem vám všetkým veľa trpezlivosti, silu z modlitby a čítania Božieho Slova, útechu Božej Matky Panny Márie a pokoj srdca pri aktivovaní dokonalej ľútosti i duchovného svätého prijímania. Živme v sebe silnú nádej, že tento čas skúšky sa raz skončí a my sa budeme môcť stretnúť pri slávení Eucharistie.

S požehnaním

                                                          

+ Mons. Bernard Bober

 arcibiskup – metropolita

Košice 25. marca 2020

Nové inštrukcie pre kňazov a veriacich od našich biskupov - 20.03.2020

Situácia ohrozenia zdravia i života pretrváva. V rámci Konferencie biskupov Slovenska sme rozhodli o predĺžení neverejného slávenia bohoslužieb do 31. marca 2020 (porov.: tkkbs.sk). Je to zatiaľ predbežný termín, nikto nevie ako sa to bude vyvíjať neskôr. Podobná situácia bude zrejme trvať aj počas veľkonočných sviatkov. Na základe dekrétu z Kongregácie pre Boží kult a sviatosti, už teraz môžeme potvrdiť, že obrady veľkonočného Trojdnia, budú bez účasti verejnosti. Bližšie informácie budeme aktualizovať. Viacerí sa však pýtate, ako v týchto dňoch vysluhovať sviatosti, ako spovedať a ako podávať sv. prijímanie.

1. Hromadné spovedanie pred sviatkami, ako ho poznáme z predchádzajúcich rokov, tentokrát nebude možné. Neplánujte si spoločné spovedanie. Vo farnostiach si však už teraz môžete na každý deň pripraviť plán spovedania jednotlivcov, možno aj s rozdelením podľa ulíc (aby sa prípadný záujem čo najviac rozdelil v čase), najlepšie na otvorenom priestranstve pri kostole. Spovedať možno po stojačky, k dispozícii pre rôzne prípady môže byť aj stolička. Potrebné je mať rúško, tak v prípade kňaza, ako aj penitenta. Dbajte na to, aby sa nevytvárali veľké rady. Ak budú penitenti stáť v rade, nech dodržia od seba vzdialenosť 2m a nech majú ochranné prvky tváre, tak ako je to teraz bežné pri čakaní pred lekárňami, obchodmi či úradmi.

2. Po sv. spovedi môže byť ponúknutá možnosť sv. prijímania. Ten, kto sa vyspovedá, s rúškom na tvári môže vojsť do kostola, kde sa nemôže dlho zdržiavať. Od povereného kňaza, resp. akolytu, prijme Eucharistiu na ruku. O povolení prijímať na ruku počas epidémie sa rozhodlo na poslednom plenárnom zasadnutí KBS v Čičmanoch. Zo strany farnosti je dobré mať pripravený dezinfekčný prostriedok, ktorý krátko pred prijímaním na ruku môže dostať každý komunikant. Prijímanie na ruku (u pravákov) prebieha tak, že prijímajúci nastaví ľavú ruku, na ktorú dostane partikulu a pravou rukou si ju sám podá do úst.

Niektorí z vás sa pýtali aj na možnosť adorovať v otvorenom kostole, dokonca vraj dostali aj usmernenia z polície, že bude lepšie ak kostol celkom zatvoria. Tam, kde sa zhromažďuje príliš veľa ľudí v jednom čase, je lepšie nevyhlasovať adorácie, aby sme sa vyhli plánovanému a nárazovému stretávaniu. V kostole nemajú byť modlitby spoločné – či už modlitba ruženca alebo iné pobožnosti. Treba zachovať posvätné ticho pre súkromnú modlitbu, ktorá tiež nemá trvať dlho. Preto v kostoloch, kde si niektorí veriaci akosi zvykli stretnúť sa v istý čas na spoločné modlitby, je potrebné takýto „zvyk“ v tomto čase ukončiť a vysvetliť im, že všetci bez výnimky musíme dodržiavať prísne opatrenia.

Vyprosujeme vám veľa sily, trpezlivosti, dôveru a istotu, že Pán je s nami aj v týchto ťažkých dňoch! Zotrvajte v iniciatíve večernej modlitby ruženca s modlitbou k PM Obišovskej.

Žehnajú vám vaši biskupi

+ Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita
+ Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup

V Košiciach, 20. marca 2020


 

 

STRETNUTIA:

- Birmovanci:  ---

- prvoprijímajúci: ---
 

ZBIERKY:

 

 

  Obetovali na kostol:

-

 

 

 Spovedám pred, alebo po sv. omši.

 

Upratovanie kostola

 

 

 

  Zoznam kurátorov Hertník:                  Zoznam kurátorov Bartošovce:

1. Marián Kozma                                   1. Martin Lazur

2. Štefan Harčarufka, st.                        2. Jozef Gutt

3. Ing. Rudolf Palša                               3. Pavol Gerčák

4. Ladislav Kurty                                   4. Stanislav Lazúr

5. Peter Majirský                                  5. Jozef Jutka č. 169

  

 

Informácie o finančných milodaroch posielajte na e-mailovú adresu: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript .