Voľba hlavného kontrolóra Obce Hertník

 Pozor, otvorené v novom okne.  Email

Obecné zastupiteľstvo Obce Hertník v zmysle uznesenia č. 1/2012 zo dňa 19.01.2012, v súlade s § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra Obce Hertník.

.

 

Úväzok:                                                        20 hod. mesačne

(schválený v OZ pred vyhlásením voľby podľa ods. 6 § 18a zákona č. 369/1990 Zb.)

 

 

Deň konania voľby:                                    08.03.2012

 

Adresa odovzdania prihlášky: Obecný úrad Hertník, 

                                                          086 42 Hertník č. 162

 

Termín odovzdania prihlášok:                do 22.02.2012v uzatvorenej obálke označenej „VOĽBA HK – NEOTVÁRAŤ“

 Súčasťou prihlášky musí byť:

  • · výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
  • · doklad o vzdelaní /úradne overená fotokópia/
  • · profesijný životopis s prehľadom doterajšej pracovnej praxe
  • ·

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

  • · ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie 
  • · bezúhonnosť
  • · účasť na voľbe hlavného kontrolóra obce

 

Všeobecné podmienky:

- hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov. Je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému 1xštvrťročne podáva správu o svojej činnosti,

- funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, dozornej rade, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce,

- vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce

 

Vykonáva kontrolu:

- nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb, ktorý bol obci zverený,

- účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade,

- príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,

- správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov v obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií,

- hospodárenia s finančnými prostriedkami,

- plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce,

- dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce,

 

Preveruje:

- tvorbu a čerpanie rozpočtu obce,

- opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov obce

Vypracúva odborné stanoviska:

- k návrhu rozpočtu a záverečného účtu obce pred ich schválením obecným zastupiteľstvom,

- možnosti poskytovania úveru, pôžičky a dotácií,

- výsledky kontroly predkladá obecnému zastupiteľstvu