Starosta obce

 Pozor, otvorené v novom okne.  Email

 

Starostom obce Hertník je Ing. Jozef Semanek.

 

Predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Funkčné obdobie starostu sa končí zvolením nového starostu a zložením sľubu. Spôsob volieb upravuje osobitný predpis.

 

Funkcia starostu je nezlučiteľná s

 

  •  - funkciou poslanca obecného zastupiteľstva,
  •  - funkciou zamestnanca odborného aparátu obce, do ktorej orgánu má byť volený,
  •  - ďalšími funkciami, ak to ustanovuje osobitný zákon.

 

 

  • Starosta

 

  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia, vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo organizačným poriadkom obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce; v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom. Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné. Ak je zriadená obecná rada, starosta prerokuje uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný. Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva starostom pozastavený z dôvodu, že je pre obec zjavne nevýhodné, môže ho zrušiť obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov do 14 dní potom, čo bolo napadnuté uznesenie zverejnené v obci a upravené podľa stanoviska obyvateľov obce. Ustanovenie § 12 ods. 3 sa použije aj v tomto prípade.

 

 

 

Starostovia po roku 1989:

          - 2000      JUDr. Ján Pataky

2000 - 2004      JUDr. Ján Pataky

2004 - 2008      JUDr. Ján Pataky

2008 - 2010      Ing. Václav Kunec

2010 - 2014      Ing. Jozef Kapec

2014 -                Ing. Jozef Semanek