Pridelenie zvláštneho EČ (C)

 Pozor, otvorené v novom okne.  Email

Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno C sa môže prideliť motorovému vozidlu a prípojnému vozidlu, ktoré nie je  schválené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách podľa osobitného predpisu, ak je používané na poľnohospodárske práce alebo lesné práce na základe žiadosti jeho vlastníka.

 

       Žiadosť vlastníka vozidla (vypísať príslušné tlačivo s poučením) musí obsahovať :

a)  meno a priezvisko vlastníka, dátum a miesto jeho narodenia a adresu pobytu, ak ide o fyzickú osobu,

b)  názov, adresu sídla a identifikačné číslo vlastníka vozidla, ak ide o právnickú osobu, ako aj osobné údaje podľa písmena a) o osobe, ktorá koná v mene tejto právnickej osoby,

c)  základné technické údaje vozidla

1.  značku, obchodný názov, typ, druh, kategóriu, identifikačné číslo vozidla a obchodné meno výrobcu vozidla, ak tieto údaje možno zistiť,

 2.  dĺžku, šírku a výšku vozidla,

d)  fotografie vozidla spredu, zboku a zozadu,

e)  odôvodnenie žiadosti vrátane predpokladanej trasy a času používania tohto vozidla v cestnej premávke,

f)   dátum a podpis žiadateľa.

       Platnosť zvláštneho evidenčného čísla obsahujúceho písmeno C obmedzená najviac na tri kalendárne roky. 

       Správny poplatok  za pridelenie zvláštneho evidenčného čísla obsahujúceho písmeno C (1ks) je 33,- €.

 

Pozn.: Informácie k používaniu uvedených vozidiel na ceste I. triedy a II. triedy – budova Okresného riaditeľstva PZ v Bardejove,                                                     

          ul. Partizánska 42, I. poschodie, kancelária č. 210.

 

docs icon Žiadosť na stiahnutie  (34 kB)